Privacyverklaring

Persoons-, arbeid gerelateerde- en bijzondere gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld

VeerKracht verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • e-mailadres

VeerKracht verwerkt de volgende arbeid gerelateerde gegevens:

 • naam werkgever
 • functie
 • locatie/afdeling
 • datum indiensttreding
 • wel/geen arbeidsovereeenkomst voor onbepaalde tijd
 • naam leidinggevende
 • wel/niet arbeidsongeschikt
 • relevante gegevens betreffende arbeidsongeschiktheid
 • naam bedrijfsarts en/of Arbodienst

VeerKracht verwerkt de volgende bijzondere gegevens:

 • Aandachtgebieden waaraan tijdens de begeleiding wordt gewerkt
 • Indien van toepassing medicatie en/of voortgang behandel- of begeleidingstraject bij andere hulpverleners
 • Gegevens betreffende verloop en resultaten van EMDR-sessies

 

Wat gebeurt er niet met gegevens

Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden en worden niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma's of - systemen zonder tussenkomst van een mens).

 

Worden gegevens met derden gedeeld?

In principe worden gegevens niet gedeeld met derden, behalve wanneerd dit noodzakelijk is voor de voortgang van de begeleiding en dan uitsluitend na uw schriftelijke toestemming.

Een uitzondering hierop: indien dit noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang, zoals een redelijke bedrijfsuitoefening. Denkt u hierbij aan het administratiekantoor, vanwege het bijhouden van de financiële administratie, zoals het opstellen van de jaarrekening en het doen van inkomsten- en btw-aangiften. 

 

Persoonsgegevens zijn goed beveiligd

VeerKracht vindt een adequate bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden afgeschermd opgeslagen. Alle computers en afzonderlijke gegevensbestanden zijn beveiligd met passende en doelmatige technische maatregelen, conform de wettelijke kaders die hiervoor gelden.

 

Bewaartermijn van gegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens zijn verzameld. Dit betekent concreet dat de gegevens niet langer dan 2 jaar na afloop van een begeleidingstraject worden bewaard.

Er is één uitzondering: als onderneming zijn wij wettelijk verplicht de administratie inclusief facturen met naam en achternaam, 7 jaar te bewaren.

 

Vragen of opmerkingen?

 Neemt u gerust contact met ons op.